Rotary Club of Deonar Presidents

 Rtn. Shobha Suresh
2009-10

 Rtn. Rajendra Datye
2010-11

Rtn. Dr. Shankar Chawla
2011-12

Rtn. Shridhar Vishwanathan
2012-13

Rtn.Capt. Tushar Ganguly
2013-14

Rtn. Ravishekhar Krishnaswami
2014-15

Rtn. Ajit Pappu
2015-16

Rtn. A. V. Suresh
2016-17

Rtn. Rajith Menon
2017-18

Rtn. Liladhar Parab
2018-19

Rtn. Padma Kapoor
2019-20

Rtn. Prabodh Sharma
2020-21

Rtn. Sudhir Mehta
2021-22

Past Presidents Rotary Club of Bombay North

Dr. Satya Agarwala
2009

Ravindra Somani
2010

Ajeet Arenja
2011

Abbas Arsiwalla
2012

Mahendra Thacker
2013

Dr. Hanmanthrao Palep
2014

Asim Nagree
2015

Suhit Jhaveri
2016

Dr Ashok Ajmera
2017

Sanjiv Kulkarni
2018

Hemendra Shah
2019-10

Rukhsana Khan
2021