Founder Members, IBRS

 DR. Manohar Keswani

 Mr. I H Keswani

Mr. S K Mathur

Grp Capt N Bhagwanani

Mr. Jayant Adhia

Mr. Narain Shahani

Mr. V G Rajadhyaksha

Governing Council Members, IBRS

 Dr. Sunil Keswani
Medical Director & Hon. Secretary – IBRS

 Mrs. Sandra R. Shroff

Mr. Gokul Mehta

Mrs. Santosh Chawla

Mr. Arun Agarwal

Mr. Narendra Lillaney

Mr. Sandeep Shah

Mr. Nilesh R.Modi